Mirjan24 Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.butor-mirjan24.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. A Szolgáltató a Honlap látogatása során rögzülő személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal, elsődlegesen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban "GDPR-rendelet") és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban "Infotv."), valamint a nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

BEVEZETÉS

A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja és tudomásul veszi az alábbiakat.

 1. DEFINÍCIÓK
  • a. Érintett (Felhasználó): bármely információ alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
  • b. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • c. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
  • d. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  • e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • f. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  • g. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
  • h. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
  • i. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • j. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • k. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  • l. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  • m. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  • n. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
  • o. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
 2. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI ÉS CÉLJA

  Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

  A Szolgáltató adatkezelésének célja egyrészt a Honlapon történő vásárlás és ahhoz kapcsolódó kiszállítás biztosítása, másrészt a Felhasználók igényeinek, érdeklődéseinek felmérése által a felhasználói igények minél teljeskörűbb kiszolgálásának lehetővé tétele (például a termékkör alakításával), amelynek részét képezi a Honlapon található termékek és szolgáltatások megismertetése és népszerűsítése a tényleges és potenciális Felhasználók körében.

 3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

  A Szolgáltató általi adatkezelésekre

  • elsődlegesen a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor (GDPR-rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény).
   Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználók az adatkezelés tekintetében elsődlegesen a Honlap használatával, másodlagosan a Honlapon történő regisztrációval, harmadlagosan a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételekor, negyedlegesen hírlevél igénylésekor a személyes adatok önkéntes megadásával adják meg, amelyre a Felhasználók figyelmét szükséges egyértelműen, fenti események megtörténtekor és a kezdőlapon felhívni.
   A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
  • másodlagosan a Honlapon történt vásárlásra és ahhoz kapcsolódó kiszállításra vonatkozó szerződésnek a Szolgáltató általi teljesítése (GDPR-rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A Szolgáltatót terhelő kötelezettségek különösen a megvásárolt termék kiválasztása és szállításra való előkészítése, a vásárlásról készült számviteli bizonylat elkészítése, a megvásárolt terméket kiszállító vállalkozással való kapcsolattartás, a terméket vásárló Felhasználóval való kapcsolattartás és a vásárlással kapcsolatban Szolgáltatót megillető vételár kezelése és begyűjtése, az értékesített termékekkel kapcsolatos esetleges panaszok kezelése.
  • harmadlagosan a Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR-rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A Szolgáltató mint kereskedő jogos érdekének minősül a Felhasználók igényeinek minél teljesebb körű kielégítése, így a Felhasználók igényeinek, érdeklődésének felmérése és ennek megfelelően a termékkörének, illetve Honlapjának alakítása, hogy értékesítési tevékenysége minél hatékonyabb és eredményesebb legyen, egyidejűleg a Felhasználók megelégedésének növelésével.
 4. AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

  Név: Mirjan24 Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Fuvaros utca 27
  Cégjegyzékszáma: 08-09-030189
  Adószáma: 26391962-2-08
  Közösségi adószáma: HU26391962
  Statisztikai számjele: 26391962-4615-113-08
  Számlavezető bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Számlavezető bank BIC/Swift kódja:
  Bankszámlaszáma: 10401000-50526883-74671013
  Nemzetközi bankszámlaszáma (IBAN): HU28 1040 1000 5052 6883 7467 1013
  Telefonszáma: +36-30/684-5396 vagy +3670/283-6870
  E-mail címe: butor@mirjan24.com

 5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  A Szolgáltató a Felhasználóknak a Honlapon történő böngészéssel összefüggésben kezelt személyes adatait, ideértve a cookiekat is, főszabály szerint határozott ideig kezeli, a Szolgáltató a Honlap ilyen jellegű használatával kapcsolatban rögzített (naplózott) személyes adatokat a naplózás időpontjától számított 6 (hat) hónapig tárolja. Ezen időtartam elteltét követően a naplózott adatok törlésre kerülnek.

  Az előző bekezdésben előadottaktól függetlenül és az ott megjelölt határidőn belül a Felhasználók a személyes adataiknak esetleges törlését vagy módosítását telefonon, e-mailben vagy postai úton kezdeményezhetik.

  A Honlapon történő regisztráció esetén az adatkezelés időtartama a regisztráció megtörténtét követő 2 (két) évig tart.

  A Szolgáltató által teljesített termékértékesítés esetén az adatkezelés időtartama a termék kiszállításától számított 5 (öt) évig tart.

  A Szolgáltató által teljesített termékértékesítéssel kapcsolatos panaszbejelentések esetén a Szolgáltató adatkezelésének időtartama a panaszbejelentés Szolgáltató általi megkapásától kezdődően a panaszügy lezárásától számított 5 (öt) évig tart.

  A Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozás esetén a Szolgáltató adatkezelésének időtartama 2 (két) év.

 6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

  6.1. Az adatkezeléssel érintett „technikai jellegű” személyes adatok:

  FÁJL NÉV HASZNÁLATI CÉL FELDOLGOZÁSI IDŐ
  Szükséges cookie-k
  PrestaShop-[XXXXXX]{32} A Prestashop által generált cookie.
  Forgalmazó: Prestashop
  5 nap
  Statisztikai/analitikai cookie-k
  _hjAbsoluteSessionInProgress Nyomon követi a felhasználó útjának kezdetét a munkamenetek teljes számához.
  Forgalmazó: Hotjar
  30 perc
  _hjIncludedInSessionSample Az adatmintavételbe bevont látogatók kiválasztása a webhely napi munkamenet-korlátja alapján.
  Forgalmazó: Hotjar
  2 perc
  _hjFirstSeen A felhasználó utazásának kezdetének nyomon követésének képessége annak érdekében, hogy információt szerezzen az általa végrehajtott munkamenetek teljes számáról.
  Forgalmazó: Hotjar
  30 perc
  _hjIncludedInPageviewSample Az adatmintavételbe bevont látogatók kiválasztása a webhely napi munkamenet-korlátja alapján.
  Forgalmazó: Hotjar
  2 perc
  _hjSessionUser_XXXXXX A felhasználó munkamenetéhez kapcsolódó adatok.
  Forgalmazó: Hotjar
  1 év
  _gid Minden egyes meglátogatott oldal egyedi értékének mentése és frissítése (oldalmegtekintések számlálása és nyomon követése).
  Forgalmazó: Google
  1 nap
  _gat Igénylési arány korlátozása – Korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú oldalakon.
  Forgalmazó: Google
  1 perc
  _ga

  Az egyedi felhasználók megkülönböztetése egy ügyfél-azonosító véletlenszerűen generált számként történő hozzárendelésével.
  Forgalmazó: Google

  2 év
  critAccountId

  Információ tárolása a felhasználó által felkeresett üzletkategóriákról.
  Forgalmazó: Criteo

  10 perc
  Marketing cookie fájlok
  CMPS A felhasználók által megtekintett termékek hirdetéséről és nyomon követéséről.
  Forgalmazó: Casalemedia
  3 hónap
  CMPRO A felhasználók által megtekintett termékek hirdetéséről és nyomon követéséről.
  Forgalmazó: Casalemedia
  3 hónap
  CMRUM3 A felhasználók által megtekintett termékek hirdetéséről és nyomon követéséről..
  Forgalmazó: Casalemedia
  1 év
  CMID A felhasználók által megtekintett termékek hirdetéséről és nyomon követéséről.
  Forgalmazó: Casalemedia
  1 év
  CMST A weboldal látogatásával kapcsolatos látogatói adatok (azaz a látogatások száma, a weboldalon eltöltött átlagos idő és a betöltött oldalak) gyűjtése célzott hirdetések megjelenítése céljából.
  Forgalmazó: Casalemedia
  1 nap
  PugT A felhasználó által a weboldal ismételt meglátogatásakor használt egyedi eszközazonosító regisztrációja.
  Forgalmazó: Pubmatic
  1 hónap
  APID A weboldal használatának módja és azok a hirdetések, amelyeket a felhasználó az oldal látogatása előtt láthatott.
  Forgalmazó: Advertising
  1 év
  uid Adatgyűjtés a felhasználó weboldalon végzett tevékenységéről a hozzá rendelt egyedi, számítógéppel generált azonosító alapján.
  Forgalmazó: Criteo
  20 nap
  rlas3 Reklámcélok megvalósítása.
  Forgalmazó: Rlcdn
  1 év
  pxrc Nem személyes adatok rögzítése a látogatóról a reklámválasztás relevanciájának optimalizálása érdekében.
  Forgalmazó: Rlcdn
  2 hónap
  A3 Hirdetési beállítások a Yahoo böngészőhöz.
  Forgalmazó: Yahoo analytics
  1 év
  IDSYNC A weboldal használatának módja és azok a hirdetések, amelyeket a felhasználó az oldal látogatása előtt láthatott.
  Forgalmazó: Yahoo analytics
  1 év
  obuid A felhasználói azonosítók névtelen tárolása és a felhasználói tevékenységek nyomon követése.
  Forgalmazó: Outbrain
  3 hónap
  cto_bundle A weboldal technikai adatainak elemzése az Outbrain platform beállításai alapján.
  Forgalmazó: Outbrain
  1 év 1 hónap
  mv_tokens A Criteo reklámcég által generált tokent.
  Forgalmazó: Outbrain
  14 nap
  criteo Technikai webes adatok elemzése az Outbrain platform beállításai alapján.
  Forgalmazó: Outbrain
  20 nap
  um Engedélyezi az ajánlattételi folyamatot.
  Forgalmazó: Bidswitch
  3 hónap
  umeh Engedélyezi az ajánlattételi folyamatot.
  Forgalmazó: Bidswitch
  3 hónap
  tuuid Reklámüzenetek hozzárendelése a felhasználó weboldalának felhasználójához (főleg a bidswitch.net beállításai alapján).
  Forgalmazó: Bidswitch
  1 év
  tuuid_lu A megjelenített hirdetések relevanciájának optimalizálása.
  Forgalmazó: Bidswitch
  1 év
  _kuid_ A webhely használatának módja, és minden olyan reklám, amelyet a végfelhasználó láthatott a webhely felkeresése előtt.
  Forgalmazó: Krxd
  6 hónap
  uuid2 Névtelen adatok gyűjtése a hirdetésmegjelenítésekről, IP-címekről, oldalmegtekintésekről és egyebekről, hogy jobban illeszkedjen a hirdetési tartalmakhoz az AppNexus platformon keresztül.
  Forgalmazó: Adnxs
  3 hónap
  IDE A webhely használatának módja, és minden olyan reklám, amelyet a végfelhasználó láthatott a webhely felkeresése előtt.
  Forgalmazó: Doubleclick
  1 év
  uuid A hirdetések relevanciájának optimalizálása több webhelyről származó látogatói adatok gyűjtésével.
  Forgalmazó: Smartclip
  1 hónap
  anj Ellenőrző adatokat gyűjtünk arról, hogy a cookie-azonosító szinkronizálva van az AppNexus partnerrel.
  Forgalmazó: Adnxs
  3 hónap
  _fbp Ezt a sütit a Facebook telepítette, és lehetővé teszi a hirdetések megjelenítését egy Facebook webhely vagy a Facebook hirdetési szolgáltatásai által üzemeltetett digitális platform meglátogatása után.
  Forgalmazó: Facebook
  3 hónap
  • a Felhasználó IP címe, cookie-azonosítók, a használt operációs rendszer és más információk;

  A technikai jellegű személyes adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató férhet hozzá. Fontos, hogy a Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai, marketing és értékesítési célokra használja fel személyazonosításra alkalmatlan módon.

  6.2. A Honlapon történő regisztráció során megadásra kerülő adatok:

  • vezetéknév és keresztnév,
  • email cím,
  • jelszó.

  A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amely vásárlás esetán a Szolgáltató által biztosított kereskedelmi és szállítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges vagy azt elősegíti (például telefonszám, pontos szállítási cím stb.). A megadott személyes adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató férhet hozzá.

  6.3. A Honlapon történő vásárlás során megadásra kerülő adatok:

  • vezetéknév és keresztnév,
  • email cím,
  • szállítási cím (ország, irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, emelet, ajtó),
  • számlázási cím, amennyiben eltér a szállítási címtől (cég neve, adószáma, ország, irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, emelet, ajtó),
  • a vételárnak banki átutalás útján történő megfizetése esetén, annak a bankszámlának a száma, amelyről az utalást teljesítették és annak a személynek a neve, akinek a bankszámláját e célból használták,
  • a vételárnak bankban történő befizetés útján történő teljesítése esetén annak a személynek a neve, aki a banki befizetést teljesítette.

  A megadott személyes adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató férhet hozzá.

  6.4. A Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozás esetén:

  • vezetéknév és keresztnév,
  • email cím.

  A megadott személyes adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató férhet hozzá.

  6.5. A Szolgáltató által értékesített termékekkel kapcsolatos panaszok (reklamációk) bejelentése esetén:

  • vezetéknév és keresztnév,
  • cím (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, emelet, ajtó)
  • mobiltelefon száma,
  • vezetékes telefon száma.

  A megadott személyes adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató férhet hozzá.

  6.6. A Szolgáltatóval Honlapon történő kapcsolatfelvétel során:

  • email cím,
  • rendelési szám.

  A megadott személyes adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató férhet hozzá.

 7. COOKIE ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

  A GDPR-rendelet alapján ‒ mely szigorította a cookiek-ra, magyar szóhasználattal sütikre (amelyek lényegében a Honlap gördülékeny használatát segítő és biztosító egyedi azonosítójelek) vonatkozó szabályokat – főszabály szerint a Felhasználót előzetesen tájékoztatni kell arról, vagy a hozzájárulását kell kérni ahhoz, hogy a Szolgáltató a Honlap használatával összefüggésben cookie-kat helyez, illetve helyezhessen el a Felhasználó számítástechnikai eszközén.

  A cookiek használatára vonatkozó előzetes tájékoztatást vagy a Felhasználótól való előzetes hozzájárulás beszerzését már a Honlap kezdőoldalán meg kell tenni. Előzetes hozzájárulás esetén a Felhasználó a kezdőoldalon elhelyezett figyelemfelhívó boxban egyrészt tájékoztatásra kerül arról, hogy a Szolgáltató milyen jellegű cookiekat kíván elhelyezni a számítástechnikai eszközén a Honlap használatával összefüggésben, amely az előzetes hozzájárulását teszi szükségessé, másrészt a figyelemvelhívó boxban a Felhasználó nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a Szolgáltató cookiekat helyezzen el a számítástechnikai eszközén. A figyelemfelhívó boxban a tájékoztató alatt a cookiek fajtájához igazodó számú előzetesen ki nem töltött jelölőnégyzet található, amelyek mellett a következő nyilatkozat szerepel „önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató a megjelölt cookiet helyezze el a számítástechnikai eszközömön.” A hozzájárulás véglegesítéséhez az „Engedélyezem” véglegesítő gombot szükséges megnyomni.

  A Honlap használatával összefüggésben nem kell az alábbi típusú cookiekkal kapcsolatban a Felhasználók előzetes hozzájárulását beszerezni, mivel azok a Honlap használhatóságához és a Felhasználók személyes adatainak védelméhez feltétlenül szükségesek, hanem a Szolgáltató azok funkciójáról és alkalmazásuknak a szükségességéről köteles előzetes tájékoztatást adni a figyelemfelhívó boxban a Felhasználók részére:

  • Jelszóval védett munkamenethez használt cookiek,
  • Bevásárlókosárhoz szükséges cookiek,
  • Biztonsági cookiek.

  Ezektől eltérő cookiek használata esetén kötelező a Felhasználók hozzájárulását előzetesen beszerezni.

  A figyelemfelhívó box (panel) lehetőség szerint a Honlap fejlécében kerül elhelyezésre és jelenítődik meg. A figyelemfelhívó boxban röviden és érthető módon az alábbi tájékoztatást kell adni az adott cookie-val kapcsolatban:

  • a cookieval érintett személyes adatok pontos megnevezése,
  • a cookiek pontos megnevezése,
  • a cookiekkal érintett személyes adatok törlésének határideje (azaz mennyi ideig tart a cookie-kal kapcsolatos adatkezelés),
  • annak leírása, hogy a cookiek elhelyezése miért is szükséges vagy érdemes,
  • a cookiekkal kapcsolatos adattárolás a Felhasználó számítástechnikai eszközén valósul meg, továbbá a Felhasználónak lehetősége van a cookiekat törölni és blokkolni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, azonban a Honlap használatához feltétlenül szükséges cookiek törlése vagy blokkolása a Honlap használhatatlanságát eredményezheti;

  A fent előadottaktól függetlenül, a Szolgáltató köteles tájékoztatni a Felhasználót arról is, ha a Honlap külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, ugyanis e linkeken elérhető weboldalak esetleg elhelyezhetik saját cookiejaikat vagy egyéb fájljaikat a Felhasználó számítástechnikai eszközén, személyes adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek, amelyekért a Szolgáltató minden felelősségét kizárja. A Holnapon a Szolgáltató a figyelemfelhívó boxban szintén köteles pontosan tájékoztatni a Felhasználókat a Honlapon szereplő külső szerverre mutató esetleges hivatkozásokról.

 8. A SZEMÉLYES ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE: ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

  8.1. A Honlap használatával összefüggésben kezelt személyes adatok adatkezelőjének a Szolgáltató minősül, akinek az elérhetőségi adatait a jelen tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
  Az Adatkezelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy neve: Krisztian Herdits.

  8.2. A Honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Szolgáltató mint adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi személyt:

  • Név: Krisztian Herdits
  • Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Fuvaros u 27
  • Telefonszám: 0036306845396
  • Email: butor@mirjan24.com
  • honlap:www.butor-mirjan24.hu

  8.3. A Szolgáltató mint adatkezelő a Honlapon történt vásárláshoz kapcsolódó számviteli, könyvelési feladatok ellátása céljából nem vesz igénybe adatfeldolgozót, e feladatok ellátását maga végzi.

  8.4. A Szolgáltató mint adatkezelő a Honlapon történt vásárláshoz kapcsolódó szállítási feladatok ellátása céljából nem vesz igénybe adatfeldolgozót, e feladatok ellátását maga végzi.

  8.5. A Szolgáltató mint adatkezelő a Honlap és az ott található termékek pontenciális Felhasználókkal való megismertetése és reklámozása céljából az adatfeldolgozóként az alábbi személyt veszi igénybe:

  • Név: Google LLC
  • Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Név: Facebook Ireland Ltd.
  • Cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

  8.6. A Szolgáltató mint adatkezelő a Felhasználóknak a Honlapon történő böngészését statisztikai és marketing célokból történő felmérése érdekében adatfeldolgozóként az alábbi személyt veszi igénybe:

  • Név: Google LLC
  • Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  8.7. A Szolgáltató mint adatkezelő a Felhasználók által banki átutalás vagy befizetés útján teljesített vételárfizetésükkel kapcsolatban a vételárhoz való hozzájutás céljából adatfeldolgozóként az alábbi személyt veszik igénybe:

  • Név: Hotjar Ltd
  • Cím: Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta
  • Nyilvántartási szám és adószám: C65490, 996834623
  • Telefonszám: +1 (855) 464-6788
  • honlap: https://www.hotjar.com/

  8.8. A Szolgáltató a külső szereplők által kialakított adatkezelési gyakorlatért nem felelős.

  8.9. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben (például az Infotv.-ben), nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában (például a GDPR-rendeletben) meghatározott esetben vagy a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 9. ADATBIZTONSÁG

  A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok adatkezelésének biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind pedig a személyes adatok tárolása és feldolgozása során. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerése, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, valamint a jogosulatlan felhasználása megelőzése céljából.

 10. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE, MEGSZERZÉSE, A GYŰJTÉS KÖRE ÉS CÉLJA

  10.1. Az Adminisztrátor tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a személyes adatok feldolgozásával a következő jogalanyokat bízza meg:

  • Edrone Sp. o. o., ul. Lekarska 1, 31-203 Krakkó, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - ha az edrone.me levelezőrendszert szeretné használni a hírlevél küldésére,
  • Edrone Sp. o. o., ul. Lekarska 1, 31-203 Krakkó, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: - csak marketing célokra, és kizárólag e-mailek, szöveges üzenetek és az Adminisztrátor által elindított vagy megjelölt közösségi hálózatokon kampányok céljára az edrone rendszer használatával,

  10.2. Az adminisztrátor tájékoztatja, hogy az alábbi technológiákat alkalmazza a felhasználó/vásárló által az áruház weboldalán végzett tevékenységek nyomon követésére:

  • edrone követőkódok - az webáruház weboldalának statisztikáinak elemzése céljából, valamint marketing célból kizárólag az edrone rendszer segítségével az adminisztrátor által indított vagy megjelölt e-mail, SMS és közösségi média kampányok céljára.
 11. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

  11.1. A Felhasználót a Szolgáltató által végzett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi jogosultságok illetik meg:

  • Tájékoztatáshoz való jog,
  • Hozzáféréshez való jog,
  • helyesbítéshez való jog;
  • törléshez és elfeledtetéshez való jog,
  • adatkezelés korlátozásához való jog,
  • adathordozhatóságához való jog,
  • tiltakozáshoz való jog,
  • adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga,
  • panasztételi jog.

  11.2. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá személyes adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

  11.3. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg személyes adatait. A Szolgáltató a kérelem általa történt átvételétől számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

  11.4. A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

  • A Szolgáltató levelezési címe: Mirjan24 Korlátolt Felelősségű Társaság, 9200 Mosonmagyaróvár, Fuvaros utca 27.
  • Telefonszám: +36-30/684-5396
  • E-mail: butor@mirjan24.com

  11.5. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül hétfőtől-péntekig, munkanapokon 08:00 óra és 17:00 óra között, szombaton 08:00 óra és 12:00 óra között.

  11.6. A Felhasználó bármikor jogosult arra, hogy a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérje. A Felhasználó az általa megadott egyes személyes adatokat a Honlapon maga helyesbítheti, egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, amelyek nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály előírása (pl. számviteli szabályozás) alapján vagy a Szolgáltató szerződéses kötelezettségének teljesítése céljából végzett, szükséges adatkezelésekre, az ilyen jellegű személyes adatokat a Szolgáltató a jogszabályban, illetve a jelen Tájékoztató 5. pontjában előírt szükséges időtartamig kezeli.

  11.7. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
  • az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, vagy
  • a Szolgáltató adatkezelése profilalkotásra vonatkozik.

  11.8. Szolgáltató köteles a tiltakozást

  • a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,
  • döntést hozni, és
  • döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatni.

  11.9. Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről haladéktalanul értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik haladéktalnul kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  11.10. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen bírósághoz fordulhat.

  11.11. Jogorvoslati lehetőségek

  A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogorvoslati igénye esetén választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat bírósági eljárást a Szolgáltatóval szemben. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

  • Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  • Telefon: +36 -1/391-1400
  • Fax: +36-1-391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 12. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

  A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre önmagától nem küld elektronikus levelet (emailt), kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódóan kért e-maileket, valamint a Felhasználó kérelme alapján, illetve hozzájárulásával küldött hírleveleket.

  A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére és aktualitására, így azokat csak a jelen Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mailek küldésére.

  Az e-mail címek kezelése elsősorban

  • a Felhasználó azonosítását,
  • a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ezekkel kapcsolatban kerül sor e-mail küldésére.

  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a Felhasználó erre irányuló kérése esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató elektronikus formában, e-mailben juttatja el az adott Felhasználó részére. Egyébként a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változásáról a Honlapon tájékoztatja a Felhasználókat.

 13. HÍRLEVÉL

  13.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, az általa forgalmazott termékekkel vagy általa nyújtott szolgáltatásokkal a regisztrációkor megadott elérhetőségein (elsősorban emailben) megkeresse.

  13.2. A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról és újdonságokról. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést tartalmazó elektronikus leveleket (hírlevelet) a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet.

  13.3. A Felhasználó a kifejezett és előzetes hozzájárulásával önkéntes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges, a jelen Tájékoztató 6.4. pontjában meghatározott személyes adatait kezelje.

  13.4. A hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét a Szolgáltató köteles egyszerűen biztosítani az általa üzemeltetett Honlapon és az általa kiküldött hírlevél alján elhelyezett hírlevélről történő leiratkozás linkre kattintva. Emellett, a hírlevélről történő leiratkozás a Szolgáltató részére küldött hírlevélről történő leiratkozásra vonatkozó email üzenet formájában is lehetséges. A hírlevélről történő leiratkozás esetén a Szolgáltató a Felhasználó részére semmilyen hírlevelet nem küld és minden személyes adatát késedelem nélkül törli a hírlevél küldésére vonatkozó nyilvántartásából, amely a Szolgáltató részére megadásra került.

 14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  14.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, erről a Szolgáltató a Felhasználókat az előzetes értesítés során kifejezetten tájékoztatni köteles.

  14.2. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait jogosulatlanul adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben kártérítési igény érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  14.3. A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2022.09.08.

  Mosonmagyaróvár, 2022.09.08

  Mirjan24 Kft. képviseletében
  Jan Rabiega ügyvezető