Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy adatkezelőként átláthatóvá tegyük az online értékesítési tevékenységünk során követett adatkezelési eljárásokat ill. a természetes személyek személyes adatai kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok érvényesülését. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Társaságunk alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

 

1. Adatkezelő

 • Név: Furniture1 Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely (és levelezési cím): 1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11-15.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-270625
 • Adószám: 25359882-2-42
 • Telefon: +36 1 323 7669
 • E-mail: [email protected]

 

2. Fogalmak

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Áfa tv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Fgy. tv.: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Számv. tv.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

3. Adatkezelési műveletek

3.1. Megrendelés során kezelt adatok

Társaságunk a termékek honlapunkon történő megrendelése során személyes adatkezelést az alábbiak szerint végez:


Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név Szerződéses kötelezettség teljesítése, a termék értékesítése és a megvásárolt terméknek a vevő részére történő átadása (kiszállítása), a szerződéses kötelezettségből eredő díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos esetleges követelések érvényesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont - szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont - jogi kötelezettség teljesítése (Áfa tv. 159. § (1) bek.) GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont - jogos érdek (igényérvényesítés) A szerződésen alapuló számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Számv. tv. 169. § (1)-(2) bek.), kivéve a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges személyes adatokat, melyek vonatkozásában az általános elévülési határidő szerinti 5 évig (Ptk. 6:22. § (1) bek.)
Cím
Telefonszám
E-mail cím
Aláírás

3.2. Érdeklődők adatai

Magánszemély érdeklődőinknek lehetősége van Társaságunkkal a kapcsolatot felvenni mind telefonon, mind e-mailen keresztül. Ezen kapcsolatfelvétel során Társaságunk az érdeklődők személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:


Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név Tájékoztatás nyújtása, az érdeklődővel történő kapcsolattartás. GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozása A tájékoztatásunktól számított 5 éves általános elévülési időtartamban (Ptk. 6:22. § (1) bek.).
Telefonszám
E-mail cím

3.3. Vásárlói értékelések (ajánlások)

Az egyes termékeknél megjelenített vásárlói vélemények vonatkozásában adatkezelést a következők szerint végzünk:


Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Az értékelésben megadott személyes adatok (pl. név, értékelés tartalma) Vélemények megosztása más vásárlókkal, érdeklődőkkel és termékeink és kínálatunk személyre szabása GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont - jogos érdek A vélemény megosztásától számított 3 év

3.4. Panaszkezelés

Társaságunk tevékenységét, termékeit érintő esetleges panaszok kivizsgálása érdekében a fogyasztó telefonon, ill. e-mail-ben vagy postai úton is fordulhat Társaságunkhoz, mely során Társaságunk adatkezelést az alábbiak szerint végez:


Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név A fogyasztó beazonosítása, a panasz kivizsgálása és Társaságunk álláspontjának kialakítása, ill. mindezekkel összefüggésben a fogyasztóval történő kapcsolattartás. GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont - jogi kötelezettség teljesítése (Fgy. tv. 17/A. §) A panaszról történő jegyzőkönyv felvételétől, ill. a válaszadástól számított 3 év (Fgytv. 17/A. § (7) bek.)
Cím
Telefonszám
E-mail cím
Panasz tartalma

3.5. Érintetti jogok gyakorlása

A jelen tájékoztató 6. pontjában foglaltak szerinti jogok gyakorlásának biztosításával összefüggésben adatkezelést az alábbiak szerint végzünk:


Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Az érintetti jog gyakorlására irányuló kérelemmel összefüggő adatok, a kérelem tartalma, a kérelem alapján tett intézkedések és azzal összefüggésben készült dokumentumok tartalma A kérelem vizsgálata, szükség esetén intézkedések meghozatala és ezekről az érintett tájékoztatása GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség (GDPR 12. cikk) teljesítése Az érintetti kérelemre adott válaszunktól számított 5 éves általános elévülési időtartamban (Ptk. 6:22. § (1) bek.).

3.6. Kapcsolattartói adatok

A jogi személy üzleti partnerekkel (pl. beszállítókkal) való kapcsolattartás, ill. a velük való szerződések megkötése és teljesítésének elősegítése céljából Társaságunk a partneri kapcsolattartók személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:


Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név Az üzleti partnerrel való kapcsolattartás megkönnyítése, a szerződések megkötése és teljesítése, valamint a szerződésből fakadó igény- és jogérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Társaságunk, ill. üzleti partnerünk jogos érdeke Amennyiben az adat szerződésben szerepel, a számviteli kötelezettség teljesítéséhez a szerződés megszűnésétől számított 8 évig (Számv. tv. 169. § (1)-(2) bek.). Egyéb esetekben a szerződés megszűnését követő 5 éves általános elévülési időtartamban (Ptk. 6:22. § (1) bek.).
Telefonszám
E-mail cím
Munkakör

 

3.7. Adatátvitel

Személyes adatok feldolgozása harmadik féllel. Személyes adatok továbbíthatók informatikai szolgáltatóknak, ha ez szükséges az ügyfél által elfogadott bizonyos funkciók működésének biztosításához. A szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy a személyes adatok feldolgozásával a következő szervezeteket bízza meg:

 • Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, United States
 • Google LLC, Mountain View, California, United States

Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név Bizonyos olyan szolgáltatások megfelelő működésének biztosítása, amelyek használatához a felhasználó maga járult hozzá. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez; Amíg a felhasználó el nem távolítja
Profilkép
E-mail cím

 

4. Címzettek

A személyes adatok címzettjei azok a természetes vagy jogi személyek, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatok közlésre kerülnek. A személyes adatok kezelését elsődlegesen közvetlenül Társaságunk, mint adatkezelő végzi, amely során Társaságunk törekszik arra, hogy a személyes adatokat kizárólag a feltétlenül szükséges személyi kör ismerhesse meg.

Bizony adatkezelési műveletek alapjául fekvő tevékenységek elvégzése érdekében Társaságunk külső partnerek közreműködését veszi igénybe, amelyek részére az érintett bizonyos személyes adatai átadásra kerül(het)nek. Ezen címzetti kör személyében változhat, de az igénybevétel tárgykörei tekintetében az alábbiak szerint meghatározott:

 • - Számlázó programot biztosító partner
 • - Könyvelési szolgáltatást nyújtó partner
 • - Szállítást végző partner
 • - Marketing partnerek

Társaságunk a GDPR V. fejezete szerint harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére az érintett semmilyen személyes adatát nem továbbítja.

 

5. Profilalkotás

Különböző forrásokból származó információkat gyűjthetünk össze az érintettről, hogy következtetéseket vonjunk le a személyes érdeklődési körére és online viselkedésére vonatkozóan. Ezt nevezzük profilalkotásnak. A profilalkotás lehetővé teszi számunkra egy ügyfélprofil létrehozását, amely többek között tartalmazza az érintett korábbi vásárlásait és azt, hogy milyen termékek iránt mutatott érdeklődést a weboldalainkon. A profilalkotás célja, hogy az általunk küldött marketing anyagok, például személyre szabott ajánlatok vagy célzott hirdetések az érintett számára relevánsak legyenek.

 

6. Az érintett jogai

Az érintettek jogait részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (különösen a 12-22. valamint a 77-80. cikkei) tartalmazzák, melyekről Társaságunk az alábbiak szerint nyújt áttekintő tájékoztatást. Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az érintetett kérelmet nyújthat be Társaságunkhoz e jogainak gyakorlása érdekében.

Társaságunk az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről az érintettek a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Társaságunk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

6.1. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, illetve az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

6.2. Helyesbítéshez való jog

Ha az érintett adatai változnak, vagy hibásan rögzítettük őket, az érintett jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.3. Törléshez való jog

Jogszabályban (GDPR 17. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti, hogy a Társaságunk által kezelt adatait töröljük.

6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Jogszabályban (GDPR 18. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti a társaságunk által személyes adatain végzett adatkezelés korlátozását.

6.5. Tiltakozáshoz való jog

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy Társaságunk a hozzájáruláson, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára vagy az általa megjelölt más adatkezelő részére átadja.

6.7. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy Társaságunk a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:

 • • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu)
 • • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék megkereshető a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Társaság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.