Adatkezelési tájékoztató

Mirjan24 Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.butor-mirjan24.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. DEFINÍCIÓK

 • a. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • c. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • d. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • f. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • g. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • h. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 • i. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • j. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • k. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • l. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • m. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • n. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Személyes adat kizárólag o meghatározott célból, o jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető;

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Tehát a Szolgáltató csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti a Felhasználó személyes adatait;

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor:

 • a hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, melyre szükséges a Felhasználó figyelmét felhívni;
 • célszerű annak feltüntetése, hogy az Infotv. alapján mely esetekben kell a Felhasználó hozzájárulását megadottnak tekinteni;
 • A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;
 • Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

4. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 • Mirjan24 Korlátolt Felelősségű Társaság
 • 9200 Mosonmagyaróvár
 • Fuvaros út 27
 • REGON: 26391962-4615-113-08
 • NIP: 26391962-2-08
 • KRS: 08-09-030189
 • VAT UE: HU26391962
 • Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • 10401000-50526883-74671013
 • IBAN: HU28 1040 1000 5052 6883 7467 1013

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználót tájékoztatni kell arról, hogy személyes adatainak kezelése mikor szűnik meg – a naplózott adatokat a naplózás időpontjától számított hat hónapig tárolja a rendszer. A személyes adatok törlését, vagy módosítását a Felhasználó: telefonon, e-mailben, postai úton kezdeményezheti.

6. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Technikai adatok:

 • o ilyen technikai adat a Felhasználó IP címe, a használt operációs rendszer és más információk;
 • o az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá;
 • o fontos az arról szóló tájékoztatás, hogy a Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel, tehát személyes azonosításra alkalmatlan módon használja fel.

Regisztráció: során kötelezően megadandó adatok körének meghatározása

 •  login név
 •  saját e-mail cím,
 •  teljes név stb.

A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges, ezek feltüntetése az Adatkezelési Tájékoztatóban nem szükséges, de nem árt tudnia a Felhasználónak arról, hogy nem minden adatot köteles megadni.

7. COOKIE ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Európai Unió irányelve alapján - mely szigorította a cookie-ra vonatkozó szabályokat – előzetes hozzájárulást kell kérni a felhasználótól ahhoz, hogy cookie-kat helyezhessen el a felhasználó számítógépén. Ezt a hozzájárulást már a kezdő oldalon be kell szerezni. A hozzájárulásról a felhasználót a kezdőoldalon elhelyezett figyelemfelhívó boxban nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a az Ön vállalkozása sütiket helyezzen el a számítógépén és itt röviden azt is le kell írni, hogy milyen sütikről van szó és hogy mi a funkciójuk. Ha ez megtörtént, akkor a tájékoztató alatt el kell helyezni egy jelölőnégyzetet – amely természetesen bejelöletlen – és mellé írni, hogy „önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy az X Kft. sütiket helyezzen el a számítógépemen.”

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett

 • o „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
 • o „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és
 • o „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől;

aa következő célokból tárolt cookie-k esetében nem szükséges az érintett előzetes hozzájárulása:

 • o jjelszóval védett munkamenethez használt cookie,
 • o a bevásárlókosárhoz használt cookie,
 • o biztonsági célú cookie.

ezektől eltérő cookie-k használata esetén kötelező az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezni. Erre megfelelő megoldás lehet, ha a Szolgáltató a Honlap fejlécében elhelyez egy információs panelt, amelyen tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy cookie-k elhelyezésére van szükség az oldal optimális működéséhez valamint hogy egyébként ezeket hol tudja letiltani. Ezen a kommunikációs panelen el kell helyezni egy kis jelölőnégyzetet, ahol a Felhasználó ki tudja pipálni, hogy a cookie-kat engedélyezi valamint a hozzájárulás véglegesítéséhez egy „engedélyezem” véglegesítő gombot;

 • kezelt adatok körének megnevezése: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok stb.;
 • a Szolgáltató által használt cookie-k megnevezése (pl. session cookie)
 • az adatok törlésének határideje: mennyi ideig tart a cookie-kal kapcsolatos adatkezelés; annak leírása, hogy a cookie-k elhelyezése miért is szükséges illetve fontos;
 • az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni és blokkolni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében;

Felhasználó tájékoztatása arról, hogy a weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Fel kell tüntetni azon személyek körét, akik a cégen belül vagy esetleg azon kívül jogosultak az adatok megismerésére.

például: az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. (futár)

Adatfeldolgozó: a futárcég vagy az IT üzemeltetés, ha azt nem a Szolgáltató maga végzi, adatfeldolgozónak minősül és adatainak feltüntetése kötelező itt az AdatkezelésiTájékoztatón belül.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, melynek feltüntetése célszerű.

ADATFELDOLGOZÓ ADATAI:

 • Név: […]
 • Székhely: […]
 • Képviselő neve: […]
 • Egyéni vállalkozói igazolvány száma […]
 • Nyilvántartásba vételi száma: […]
 • Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: […]
 • Adószám: […]
 • Telefonszám: […]
 • E-mail: […]

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adattovábbítás: Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adattovábbítás célja lehet online fizetés lebonyolítása

Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk:

 • Név: […]
 • Cím: […]
 • Levelezési cím: […]
 • Telefonszám: […]
 • E-mail cím: […]
 • Webcím: […]
 • Adatkezelési Tájékoztató: […]

9. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

10. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatáshoz való jog:

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Levelezési cím: Mirjan24 Korlátolt Felelősségű Társaság, 9200 Mosonmagyaróvár, Fuvaros
 • Telefonszám:     +36306845396
 • E-mail:butor@mirjan24.com

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

 • a. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,
 • b. döntést hozni, és
 • c. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

 1. Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 2. panasszal a NAIH- hoz fordulhat

Elérhetőség:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban

a Felhasználó azonosítását,

o a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére, melyről a Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelési Tájékoztató keretein belül. Természetesen abban az esetben, ha a Szolgáltató ezt a gyakorlatot követi és nem csak a honlapon helyez el egy tájékoztatót a módosításról.

12. HÍRLEVÉL

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;

hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

a  regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet;

ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;

hírlevélről való leiratkozás biztosítása és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül. A leiratkozás lehetőségének biztosítása kötelező a Szolgáltató részéről. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges. (Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével).

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2014.06.01