Tartalomjegyzék

§1 Bevezető rendelkezések

JJelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban "ÁSZF") a Mirjan24 Kft. adja ki, amelynekadatai a következőek:

Név: Mirjan24 Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye és levelezési címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Fuvaros utca 27.
Cégjegyzékszáma: 08-09-030189
Statisztikai számjele: 26391962-4615-113-08
Adószáma: 26391962-2-08
Közösségi adószáma: HU26391962
Számlavezető bankjának neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Számlaszáma: 10401000-50526883-74671013
Nemzetközi bankszámlaszáma (IBAN): HU28 1040 1000 5052 6883 7467 1013
Telefonszáma: +36-30/684-5396 vagy +36-70/283-6870 (normál díjszabással hívható)
Email: butor@mirjan24.com
Weblap: https://www.butor-mirjan24.hu/
(a továbbiakban, mint „Értékesítő”)

Az ÁSZF célja az Értékesítő által a https://www.butor-mirjan24.hu/ weblapon található webáruház által biztosított elektronikus kereskedelmi szolgáltatáshoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek bemutatása, az azon keresztül létrejövő, Értékesítő és vásárlók közötti üzleti, kereskedelmi jogviszonyok szabályozása, valamint a webáruház működésének ismertetése.

A webáruház felületén megkötött, az Értékesítő és Fogyasztó között létrejött adásvételi szerződések távollevők között kötött szerződéseknek minősülnek, amelynek részletes szabályairól a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szól.

A webáruházon keresztül létrejött szerződésekre a szerződéskötés idején érvényben lévő ÁSZF érvényes. A webáruházban történő vásárlás során a Fogyasztók és más vásárlók külön nyilatkoznak arról, hogy megismerték, elfogadják és betartják az itt felsorolt általános szerződési feltételeket, amelynek megsértéséért a kártérítés általános szabályai szerint kötelesek helytállni.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a webáruházon keresztül történik. A jelen ÁSZF-ben foglaltak nem vonatkoznak a webáruházon keresztül esetlegesen elérhető más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

A webáruházban történő vásárlást a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések mellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban Ektv.) valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. Rendelet) szabályozza.

Az Értékesítő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-vel az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a Korm. Rendelet 11. §-ában foglalt tájékoztatást megadta.

Az Értékesítő köteles biztosítani, hogy a kiválasztott termék megvásárlására irányuló folyamat befejezését (a megrendelés elküldését) megelőzően a Fogyasztók és más vásárlók a jelen ÁSZF-et teljes terjedelmében megismerjék és azt le is menthessék, el is tárolhassák, hogy később azt bármikor, változatlan tartalommal előhívhassák.

Az Értékesítőnek jogában áll bármikor, egyoldalúan és önként a jelen ÁSZF módosítása, erre tekintettel javasolja és felhívja minden Fogyasztó és más vásárló szíves figyelmét arra, hogy az egyes vásárlások megkezdése előtt a jelen ÁSZF-et körültekintően szíveskedjen elolvasni az Értékesítő honlapján. A módosított ÁSZF elsődlegesen az Értékesítő erre irányuló döntésében meghatározott dátumtól, ennek hiányában a módosított ÁSZF Értékesítő honlapján való megjelenéstől érvényes és alkalmazandó. A módosított ÁSZF nem alkalmazható és nem irányadó a módosítást megelőzően korábban megkötött szerződésekre.

§2 Alapvető meghatározások és fogalmak

 1. Fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. (a továbbiakban: Fogyasztó).
 2. Vállalkozás a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
 3. Vásárló a Fogyasztó és az a 18 életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a webáruházban elérhető termékek közül választva, a webáruházon keresztül terméket rendel meg, függetlenül attól, hogy megrendelését regisztráció útján vagy anélkül adja le.
 4. Termék minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt - és a dolog módjára hasznosítható természeti erő.
 5. Szolgáltatás termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
 6. Áru illetve szolgáltatás alatt az Értékesítő online áruházában megtalálható és általa értékesíteni kívánt megnevezéssel, leírással és egyedi megrendelési azonosítóval ellátott, áru esetén terméket, míg szolgáltatás esetén szolgáltatást kell érteni, abban az esetben is, ha az Értékesítő a szolgáltatást ellenszolgáltatás nélkül (ingyenesen) biztosítja.
 7. Értékesítő a Mirjan24 Kft., aki az általa üzemeltetett online áruházban az általa készített, illetve forgalmazott termékeket és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat kínálja megvételre a Fogyasztók és más vásárlók részére (a továbbiakban: Értékesítő).
 8. Áruház: Az Értékesítő által üzemeltetett https://www.butor-mirjan24.hu/ weblapon található értékesítési felület (online áruház), ahol az Értékesítő az áruk és szolgáltatások értékesítésének szándékával, a Fogyasztók és más vásárlók pedig azok megtekintésének és megvásárlásának céljával jelennek meg.

§3 Az Áruházban folytatott tevékenység

Az Áruházzal az Értékesítő célja egyedi bútorok és garnitúrák, valamint a lakberendezéshez kapcsolódó kiegészítők és árucikkek kiskereskedelmi értékesítése, valamint házhozszállítása a Fogyasztók és más vásárlók részére.

Az Értékesítő fel kívánja hívni a figyelmet arra az eshetőségre, hogy az egyes termékeknek a színei adott esetben a valóságban eltérhetnek a termékek prospektusokban, illetve Áruházban megjelenített képeiknek, valamint illusztrációinak színeitől. Hasonlóképpen, a késztermékek színei adott esetben árnyalatokban eltérhetnek a szövetmintákban és a színmintákban szereplő színektől.

§4 Az Áruházban történő vásárlás

Az Értékesítő rendelkezik a jelen ÁSZF §1. pontjában megjelölt Közösségi adószámmal, így az Európai Unió másik tagállamában honos és Közösségi adószámmal szintén rendelkező vásárlók ÁFA (általános forgalmi adó)-mentesen vásárolhatnak az Áruházban. Ehhez a vásárlónak nem kell mást tennie, mint megadnia a Közösségi adószámát legkésőbb a rendelése leadásakor. A vásárló az ÁSZF elfogadása valamint a megrendelése által egyidejűleg büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik arról is, hogy az általa megadott Közösségi adószám használatára jogosult.

Az Áruházban rendelést jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és 18 éven felüli természetes személyek adhatnak le. A Vállalkozás csak a 18 életévét betöltött természetes személyekkel köt adásvételi szerződést a jelen ÁSZF-ben szabályozott, Webáruházban forgalmazott termékekkel kapcsolatban.

Az Értékesítő Áruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Felek közötti szerződés a megrendelés jóváhagyásával jön létre, és főszabály szerint a megrendelés teljesítésével szűnik meg. A megrendelés jóváhagyása a megrendelés elfogadását jelentő, külön erre vonatkozó e-mail megérkezésével történik meg.

A Felek között az Áruházban található termékek megvásárlására vonatkozó magyar nyelvű szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Az Értékesítő a vásárlóval kötött szerződést legfeljebb a szerződés teljesítését követő 5 (öt) évig őrzi meg.

 1. Regisztráció

  Az Áruház tartalmának minden része elérhető minden Fogyasztó és más vásárló számára regisztráció nélkül, így a vásárlás nincs regisztrációhoz (majd belépéshez) kötve.

  Ha azonban a Fogyasztó vagy más vásárló regisztrálni szeretne, azt az Áruház felületén megtalálható „Regisztrációra” kattintást követően tudja megtenni, ahol a következő adatokat szükséges megadnia az Értékesítő részére:

  • Email cím
  • Jelszó
  • Vezetéknév és keresztnév
  • Hírlevélre történő feliratkozás választásának lehetősége

  A regisztráció sikeréről az Értékesítő e-mailben tájékoztatja a Fogyasztót és más vásárlót. A regisztráció létrejötte után a Fogyasztó vagy más vásárló a saját fiókjába történő belépést (az email cím és a jelszó megadását) követően meg tudja adni, illetve a későbbiekben bármikor módosítani tudja a következő adatait:

  • Számlázási adatok
  • Telefonszám
  • Szállítási adatok, amennyiben az eltér a számlázási adatoktól.

  A Fogyasztó, illetve más vásárló bármikor jogosult a regisztrációjának törlését kérni a butor@mirjan24.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Értékesítő köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Fogyasztó és más vásárló adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az regisztráció törlése, eltávolítása után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

  A Fogyasztói és más vásárlói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Fogyasztó és más vásárló a felelős. Amennyiben a Fogyasztó vagy más vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaélt, köteles erről haladéktalanul értesíteni az Értékesítőt.

  Ha a Fogyasztó vagy más vásárló elfelejtette jelszavát, használja az „új jelszó kérése” funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor az Értékesítő egy új ideiglenes jelszót küld e-mailben a regisztrált email címre. Az ideiglenes jelszó megadásával lehetséges és biztosított a belépés a saját fiókba, ezt követően biztonsági okokból haldéktalanul javasoljuk a jelszó megváltoztatását.

  A Fogyasztó vagy más vállalkozás vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti és módosítja annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

  A vásárló a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, továbbá az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 2. Megrendelés

  A Fogyasztó vagy más vásárló megrendelést adhat le az Áruházban található termékek megvásárlására. Fogyasztó vagy más vásárló a termékeket kategorizált menüpontokon belül tekintheti meg. A Fogyasztó vagy más vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, lényeges tulajdonságairól, áráról, a termék nevére vagy annak képére kattintva tud tájékozódni. Fogyasztó vagy más vásárló a terméket, a termék adatlapján található „Kosárba” gombra kattintva tudja kosarába helyezni. A kosár tartalmát a Fogyasztó vgy más vásárló bármikor megtekintheti a képernyő jobb felső sarkába található „Bevásárlókosár” piktogramra kattintva, illetve, ha a képernyő jobb felső sarkában található „Bevásárlókosár“ piktogramra víve a kurzort a „Menj a kosárhoz“ feliratra kattint. Ezt követően lehetősége van a kosár tartalmának módosítására.

  A kosár menüben a Fogyasztónak vagy más vásárlónak, ha a terméket meg kívánja rendelni, regisztrált felhasználó esetén be kell jelentkezni a saját fiókjába email címének és jelszavának megadásával, nem regisztrált felhasználó esetén a következő adatokat szükséges megadnia:

  • email cím;
  • vezetéknév és keresztnév;
  • szállítási cím (ország, irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó)
  • Telefonszám;
  • Számlázási adatok (név, cím és adószám megadása).

  Ezt követően, a Fogyasztónak vagy más vásárlónak ki kell választania, hogyan kíván a megrendelendő termékhez hozzájutni. Amennyiben házhozszállítással kéri a terméket, akkor ezt a lehetőséget kell kiválasztania. A megrendelt termék házhozszállítását az Értékesítő végzi. Ha a vásárló az Értékesítő székhelyén szeretné átvenni a terméket, akkor ezt a lehetőséget ki kell megjelölnie.

  A megrendelt termék vételárának Fogyasztó vagy más vállalkozás általi kifizetése alapvetően és elsősorban készpénzben és utánvéttel történik. Kivételesen, az irányuló szándék előzetes írásbeli jelzése és annak az Értékesítő általi elfogadása esetén a vásárló a vételárat jogosult lehet banki átutalás vagy banki befizetés útján előre megfizetni az Értékesítő részére.

  Emellett, a Fogyasztónak vagy más vásárlónak lehetősége van arra, hogy a megrendeléssel kapcsolatban rövid szöveges üzenetet küldjön az Értékesítőnek.

  A megrendeléshez szükséges adatok, az átvételi, valamint a fizetési mód megadását követően a Fogyasztónak vagy más vásárlónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF tartalmát és lehetősége van arra, hogy feliratkozzon az Értékesítő hírlevelére. Amennyiben a Fogyasztó vagy más vásárló mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Menj a rendelés összesítőhöz” gombra kattintva egy összegző felületre jut, ahol még utoljára ellenőrizheti a megrendelésének összes elemét (a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatokat, a kiválasztott terméket, a kiválasztott fizetési és szállítási módot, a kiválasztott szállítási mód díját és a megrendelés végösszegét). Amennyiben a Fogyasztó vagy más vásárló mindent rendben talál, a megrendelését a „Megerősítem a megrendelést” gombra kattintva küldheti el az Értékesítő részére, mely fizetési kötelezettséget von maga után.

 3. Adatbeviteli hibák javítása

  A Fogyasztónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Értékesítő részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (Fogyasztói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

  A Fogyasztó vagy más vásárló által elküldött megrendelés (vételi ajánlat) megérkezését az Értékesítő késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Fogyasztó részére. Az e-mail tartalmazza a Fogyasztó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget és a végül összesen fizetendő összeget.

  E visszaigazoló e-mail nem minősül az Értékesítő részéről a Fogyasztó vagy más vásárló által tett vételi ajánlat elfogadásának, pusztán tájékoztatja a Fogyasztót arról, hogy a megrendelés az Értékesítőhöz beérkezett. Erről a körülményről az automatikus visszaigazoló email üzenetben a címzettet egyértelműen szükséges tájékoztatni.

  Az Értékesítő a Fogyasztó vagy más vásárló vételi ajánlatát külön e-mail útján fogadja el, melyben a Fogyasztót vagy más vásárlót tájékoztatja a szerződés létrejöttéről, a fizetés módjáról, illetve a várható szállítás idejéről. A termék adásvételére vonatkozó szerződés a vételi ajánlat Értékesítő általi elfogadásáról szóló e-mail címzett részére történt megérkezésekor jön létre.

  A megrendelést az Értékesítő csak akkor fogadja el, ha a vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitöltötte. Az Értékesítőt a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  A Fogyasztó vagy más vállalkozás mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az Értékesítőtől az elküldött rendelés megérkezését tanúsító automatikus visszaigazoló e-mailt. A közvetlenül a megrendelés leadása után kapott automatikus visszaigazoló e-mail üzenet kizárólag tájékoztató jellegű üzenet, amely nem minősül a megrendelés jóváhagyásának, a vételi ajánlat elfogadásának!

  Ha a Fogyasztó vagy más vállalkozás a rendelését már elküldte az Értékesítő részére és ezt követően hibát vesz észre a rendelés megérkezését tanúsító automatikus visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 (egy) munkanapon belül jeleznie kell az Értékesítő felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

  A megrendelés beérkezését követően az Értékesítő egyeztetés céljából, illetve a vételi ajánlat elfogadásával kapcsolatban e-mail útján késedelem nélkül felveszi a Fogyasztóval a kapcsolatot. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  A termékekre vonatkozó szerződést az Áruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

 5. Fizetési mód

  A megrendelt termékért fizetendő végső összeg kifizetése alapvetően és elsődlegesen készpénzben és utánvéttel történik az áru átvételekor, így a Fogyasztó vagy más vállalkozás a teljes vételárat vagy a kiszállítást végző és az Értékesítő által megbízott fuvarozó részére fizeti meg vagy közvetlenül az Értékesítő részére a székhelyén történő árukiadás esetén.

  Kivételesen, az irányuló szándék előzetes írásbeli jelzése és annak az Értékesítő általi elfogadása esetén lehetőség van az Értékesítő bankszámlájára történő előre utalásnak is: a Fogyasztó vagy más vásárló a megrendelt termékek teljes vételárát banki átutalás vagy befizetés útján köteles az Értékesítő részére megfizetni a jelen ÁSZF §1-ben meghatározott bankszámlaszámára. Ebben az esetben, a teljes vételárat a Fogyasztó vagy más vásárló a termék kiszállítását megelőzően köteles átutalni az Értékesítő részére. Előre utalás esetén a Fogyasztó vagy más vásárló a megrendelt termék átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. A banki átutalást vagy banki befizetést igazoló bizonylatot ebben az esetben a vásárló köteles haladéktalanul az Értékesítő részére megküldeni.

  A Fogyasztónak vagy más vállalkozásnak nincs lehetősége arra, hogy a termék átvételekor annak a teljes vételárát bankkártyával, hitelkártyával vagy más készpénzt helyettesítő fizetési eszközzel egyenlítse ki.

 6. Számla

  Az Értékesítő legkésőbb a megrendelt terméknek a Fogyasztó vagy más vállalkozás által történő átvételekor a megrendelt termékhez kapcsolódó fizetési kötelezettséggel és annak teljesítésével kapcsolatban számlát állít ki és ad át a Fogyasztó vagy más vállalkozás részére. A számlát minden esetben maga az Értékesítő állítja ki. A termék átvételekor a Fogyasztó megkapja a számla eredeti példányát, amely a vonatkozó jótállás érvényesítésre is szolgál.

 7. A termék vételára

  Az Áruházban megjelenített termékek vételára bruttó összeg, amely az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A feltüntetett vételárak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, eladási ajánlatnak.

  A termékek vételára tartalmazza a magyarországi kiszállítás költségét. A kiszállítás költségébe nem tartozik bele a termék összeszerelésének költsége, az emeletre történő felvitelének költsége és a díjfizetéssel érintett területekre történő behajtás költsége. Ezeket a költségeket a Fogyasztó vagy más vásárló köteles az Értékesítőnek teljes mértékben megtéríteni, mivel ezeket a költségeket teljes mértékben a Fogyasztó vagy más vállalkozás viseli. A termék szállítására vonatkozó további rendelkezésekkel kapcsolatban lásd a jelen ÁSZF §6. pontját.

  Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, mivel a termék vételára tartalmazza a csomagolás költségét is.

  A termékek vételára magyar forintban (HUF) kerül feltüntetésre.

  Az Áruházról megrendelhető termékek vételárainak árváltoztatási jogát az Értékesítő fenntartja azzal, hogy a módosítás az Áruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

  Amennyiben az Értékesítő minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Értékesítő nem köteles a termék megrendelését a hibás áron jóváhagyni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától. Az esetleges elírásokból eredő károkért az Értékesítő nem vállal felelősséget.

 8. Átvétel

  A megvásárolt áru kiadását vagy kiszállítást az Értékesítő munkatársai szervezik és végzik, melynek költségét a termék vételára tartalmazza. A szállítással kapcsolatos tudnivalók részletes ismertetését a jelen ÁSZF §6. pontja tartalmazza.

  A szállítólevél aláírásával igazolásra kerül a megvásárolt termék megfelelő mennyiségű és minőségű átvétele ezzel kapcsolatos egyéb megjegyzés, észrevétel vagy kifogás hiányában. Ezzel összefüggésben az Értékesítő rögzíti, hogy az ezt követően, utólag előadott színre, mennyiségre vagy szállítási sérülésre vonatkozó reklamációt nem áll módjában elfogadni.

  Kiemelten fontos a termékek rendeltetésszerű használata, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk viselése vagy annak adott esetben Értékesítő részére történő megtérítése a Fogyasztót vagy más vásárlót terheli.

§5 Elállási és felmondási jogok

Az Értékesítőnek jogában áll a Fogyasztó vagy más vállalkozás által leadott megrendelést (vételi ajánlatot) elutasítani, illetve bizonyos termékek elérhetőségét az Áruházból eltávolítani különösen az alábbi esetekben:

 • ha a termék már elfogyott a raktárkészletből, vagy
 • ha a termék vételárát az Értékesítő vagy az Értékesítő beszállítója megváltoztatta.

Ebben az esetben az Értékesítő köteles a Fogyasztót vagy más vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatni elsősorban emailban vagy más írásbeli formában, másodsorban telefonon keresztül. A megrendelése törlése esetén, ha a vásárló már kifizette a megrendelés összegét vagy annak egy részét, az Értékesítő haladéktalanul köteles azt visszautalni arra a bankszámlára, amelyről részére a megrendelt termék vételárának átutalása történt. Az Értékesítő a vételárvisszatérítést csak bankszámlára történő utalás útján teljesíti!

  1. A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

   Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót a következő bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Fogyasztó az előző bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén az átvétel napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A termék átvételére sor kerülhet maga a Fogyasztó vagy az általa megbízott harmadik személy által. Több termék adásvételekor az átvétel napjának az alábbi esemény minősül:

   • ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napja,
   • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átvételének napja,
   • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak átvételének napja.

   Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül kerülthet sor a felmondási jog gyakorlására.

   A termék adásvételével kapcsolatban előadott elállási jogra vonatkozó rendelkezések nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az itt meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

   A Fogyasztó a szerződés megkötése előtt jogosult az általa adott vételi ajánlat visszavonására is, amely a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget szünteti meg. Az erről szóló nyilatkozatát a Fogyasztó késedelem nélkül köteles megküldeni az Értékesítőnek elsősorban email útján, beazonosítva az általa leadott megrendelést.

  2. Az Értékesítő kötelezettségei a Fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

   Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Értékesítő haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

   Az elállás vagy felmondás esetén az Értékesítő a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Értékesítő a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

   Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Értékesítő nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

   Az Értékesítő mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Értékesítőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

  3. A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

   Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Értékesítőnek vagy az Értékesítő által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Értékesítő vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

   A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az Értékesítő vállalta e költség viselését.

   A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

   Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Értékesítővel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással (fuvarozással) arányos díjat az Értékesítő számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

   E pont alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

  4. A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

   A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát az Áruházban található termékek és szolgáltatások vonatkozásában,

   • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Értékesítő a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
   • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Értékesítő által nem befolyásolható, az elállási jog és felmondási jog gyakorlására vonatkozó határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
   • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
   • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
   • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
   • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
   • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

  5. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

   (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

   • Címzett:
   • Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
   • Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
   • A Fogyasztó(k) neve:
   • Fogyasztó(k) címe:
   • A Fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
    Kelt

§6 Szállítás feltételei és annak kapcsolódó díjai

 1. A szállítást alapesetben az Értékesítő munkatársai szervezik és végzik.
 2. A szállítás előre egyeztetett időben történik. A termékek gyártási és szállítási feltételei termékcsoportonként eltérnek. Erre is tekintettel, az Értékesítő telefonon keresztül felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval vagy más vásárlóval, és mind a két félnek megfelelő szállítási időpont egyeztetésére kerül sor. Amennyiben az előre egyeztetett szállítási határidő vagyidőpont nem tartható, az Értékesítő késedelem nélkül telefonon keresztül ismét felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval vagy más vásárlóval.
  Amennyiben a termék az Értékesítő székhelyén rendelkezésre áll alapvetően 15 munkanapon belül megtörténik a termék kiszállítása a Fogyasztó vagy más vásárló által megadott szállítási címre. Ha a termék az Értékesítő székhelyén nem áll rendelkezésre, annak beszerzési ideje a termék kiszállításának határidejét meghosszabbítja. A termék beszerzési ideje alapvetően 15 munkanaptól 3 hónapig terjed, amely egyes termékek legyártása és beszerzése esetén hosszabb is lehet. Amennyiben a termék beszerzésének, illetve kiszállításának ideje az átlagosnál és megszokottnál hosszabb időt vesz igénybe, arról az Értékesítő haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztót vagy más vásárlót az előrelátható beszerzési, illetve szállítási idő lehetőség szerint minél pontosabb megjelölésével.
 3. Az Értékesítő által végzett szállítás esetén a Fogyasztó vagy más vásárló az Értékesítő munkatársainak jelenlétében köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, és ha sérülést észlel (pl. elszakadt a fólia, megsérült a kartondoboz), azt azonnal jeleznie kell a szállítást végző munkatársak felé.
  A szállításból eredő hiba esetén a sérült elem cseréjét az Értékesítő díjtalanul és ésszerű határidőn belül végzi.
 4. Ha a megbeszélt időpontban a Fogyasztónak vagy más vásárlónak felróható okból a helyszínen nem történik meg a termék átvétele, a termék ismételt szállítással kapcsolatos minden költsége a Fogyasztót vagy más vásárlót terheli.
 5. A házhozszállítást az Értékesítő csak akkor tudja vállalni, ha a szállítási cím tehergépkocsival (tömege: 3,5 tonna, ponyva magassága: 3,7 méter) megközelíthető.
  Ha a megadott szállítási cím teherautóval nem közelíthető meg (pl. lezárt útszakasz, KRESZ behajtás tiltása stb.), akkor a szállítást csak az engedélyezett terület határáig tudja az Értékesítő elvégezni.
 6. Ha a szállítási címhez történő eljutáshoz fizető területre kell a szállító járművel behajtani (Pl: Budapest I. kerület, Budai Várnegyed, fizető övezet), akkor ennek minden költsége a Fogyasztót vagy más vásárlót terheli, ezt köteles maradéktalanul megtérítenie.
 7. A termék árában foglalt szállítási költség nem tartalmazza a termékek emeletre történő szállításának és a termékek helyszínen való összeszerelésének, falra való felszerelésének stb. költségét! A szállítási díj minden esetben a bejárati kapuig szól. A termék lakásba vagy családi házba való juttatásáról a Fogyasztónak vagy más vásárlónak kell gondoskodnia.
 8. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a Fogyasztót vagy más vásárlót terheli.
  A terméket eredeti, sértetlen állapotban, gyári csomagolásban, ennek hiányában a leggondosabb csomagolásban, kell visszajuttatnia az Értékesítőhöz. Az Értékesítő kizárólag a sérülésmentes és hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni.
  A vásárlónak joga van a bútort saját fuvarossal visszaküldeni, avagy igénybe venni a gyártó szállítóit, mely utóbbi esetben a szerződéses vételár összegének 20 %-át köteles megfizetni.
 9. A gyártó alapanyag beszerzési lehetőségeinek és képességeinek függvényében előfordulhat a szokásostól eltérő szállítási határidő is, amelyről az Értékesítő ésszerű módon és haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztót és más vásárlót.

§7 Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

 1. A hibás teljesítés általános szabályai

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban "Ptk.") részletesen szabályozza a hibás teljesítés esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket.

  A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  Az Értékesítő ezúton tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll az Értékesítő rendelkezésére.

 2. A Fogyasztókkal kapcsolatos kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási szabályok.

  2.1 Kellékszavatosság

  A Fogyasztó az Értékesítő hibás teljesítése esetén az Értékesítővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

  A Fogyasztót megillető jogok

  A Fogyasztó - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Értékesítő számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Értékesítő költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

  A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Értékesítő adott okot.

  A kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje

  A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Értékesítővel. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

  A kellékszavatossági igény teljesítésére köteles személy

  A Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  A kellékszavatossági jogok érvényesítésének feltétele

  A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Értékesítő nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  2.2. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint - a 2.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó a termékszavatossági igényét?

  A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

  Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Fontos tudni, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A Fogyasztó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  2.3. Jótállás

  Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Értékesítő jótállásra köteles, ha az általa üzemeltetett Áruházban vásárolt bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok eladási ára elérte legalább a 10.000,- forintot.

  A Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

  A Fogyasztó alapvetően kijavítást kérhet, ha az adott termék nem kijavítható vagy a kijavításra 30 napon belül nem kerül sor, akkor a termék kicserélés igényelhető. Ha a termék cseréje nem megoldható vagy a termék 3. alkalommal történt kijavítását követően ismét meghibásodik és a Fogyasztó a terméket nem kívánja az Értékesítő költségére mással megjavíttatni vagy nem kér árleszállítást, akkor elállhat a szerződéstől és ebben az esetben az Értékesítő köteles a Fogyasztó által kifizetett vételárat részére 8 napon belül visszatéríteni.

  A jótállási határidő az áru Fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

  A jótállás időtartama

  • 10.000,- forintot elérő, de 100.000,- forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  • 100.000,- forintot meghaladó, de 250.000,- forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  • 250.000,- forint eladási ár felett három év.

  A határidő elmulasztása vagy letelte esetén a Fogyasztó nem jogosult a jótállási igényét érvényesíteni.

  Mikor mentesül az Értékesítő a jótállási kötelezettsége alól?

  Az Értékesítő a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Fontos tudni, hogy a Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 2.1. és a 2.2. pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 3. Fogyasztónak nem minősülő más vásárlókkal kapcsolatos kellékszavatossági és jótállási szabályok

  3.1. Kellékszavatossági szabályok

  Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

  • a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
  • b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

  A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

  A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

  Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

  Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt.

  3.2. Jótállás

  Az Értékesítő az árukra vonatkozóan az Áruházban szereplő adott áru tájékoztatójában megjelölt időtartamú jótállást (garanciát) vállalhat, az általa meghatározott vonatkozó jótállási feltételek szerint. Az Értékesítő az egyes árukra vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék vásárló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli a vásárlóval.

  Az egyes árukra vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok terjedelméről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

  Az Értékesítő mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  A jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 4. A jótállási igény érvényesítése

  4.1. A Fogyasztó vagy más vásárló a jótállási igényét

  • az Áruház „Reklamáció” menüpontja alatt jelentheti be (a menüponton belül kitöltendő egy űrlap, melynek Értékesítő részére való elküldésével jelenthető be a jótállási igény, emellett, ugyanitt az állított hibáról kép feltöltésére is van lehetőség) vagy
  • a Fogyasztó vagy más vásárló a jótállási jegyen feltüntetett, Értékesítő által megadott elektronikus úton vagy tértivevényes küldemény álta az Értekesítő postai címére is bejelentheti (az Értékesítő postai és elektronikus elérhetőségét a jelen ÁSZF §1. pontja tartalmazza).

  4.2. A Fogyasztó vagy más vásárló a jótállási jegy, ennek hiányában a számla bemutatásával tudja jótállási igényét érvényesíteni.

  Az áru megvásárlásának tényét minden esetben az igényét érvényesítő félnek kell minden kétséget kizáró módon igazolnia.

  4.3. Alapvetően a Fogyasztó vagy más vásárló köteles gondoskodni a bútor Értékesítőhöz vagy az Értékesítő által feltüntetett címre való eljuttatásáról, így ennek megfelelően a szállítás költséget is ők viselik.

  Fogyasztóval létrejött áru adásvételi szerződés esetében, a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termék esetén, ha az a helyszínen nem javítható, akkor az el- és visszaszállításról az Értékesítő gondoskodik.

  A Terméket a jótállási igény bekövetkezésekori állapotban, annak figyelembevételével és az ellenőrzését lehetővé tevő módon, lehetőség szerint gyári csomagolásban, ennek hiányában a leggondosabb csomagolásban kell eljuttatni az Értékesítőhöz.

  4.4. Az Értékesítőnek jogában áll a Fogyasztó vagy más vásárló által vásárolt áruval kapcsolatban jelzett hibát kivizsgálni vagy amennyiben azt a Fogyasztó vagy más vásárló által jelzett hiba igényli, akkor az árut a gyártó részére bevizsgálására elküldeni. A bevizsgálás eredményéről az Értékesítő a Fogyasztót vagy más vásárlót a vizsgálat eredményéről való tájékoztatás megérkezését követően, ésszerű időn belül értesíti. Abban az esetben, ha megállapításra kerül, hogy a hiba oka az árut megvásárló nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, a javítási költség a Fogyasztót vagy más vásárlót terheli.

  4.5. A falra szerelhető elemek leszakadása esetén a keletkezett károkért Értékesítő semmilyen felelősséget nem vállal.

  4.6. A Fogyasztó által bejelentett jótállási igény esetén való eljárás szabályairól részletesen a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmaz rendelkezéseket, amely a 2022. március 11. napon hatályos szöveggel a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében található.

  4.7. Az Értékesítő ügyfélszolgálatának elérhetőségére vonatkozó adatokat a jelen ÁSZF §1. pontja tartalmazza. Az Ügyfélszolgálat személyesen és telefonon, az általános munkarend szerinti munkanapokon (hétfőtől-péntekig) 08:00 és 17:00 óra között, szombaton 08:00 és 12:00 óra között érhető el.

§8 Jogérvényesítési lehetőségek

 • 8.1. Kapcsolatfelvétel a Vállalkozással

  Amennyiben a vásárlónak az Értékesítőtől az Áruházban vásárolt áruval kapcsolatban problémája vagy bármilyen igénye merül fel, azt a jelen ÁSZF §1. pontjában meghatározott elérhetőségek bármelyikén jelezheti az Értékesítőnek. Az Ügyfélszolgálat személyes és telefonos elérhetőségi időszakát a jelen ÁSZF §.7. pontjának 4.7. alpontja tartalmazza.

  8.2. Jogérvényesítési lehetőségek a Fogyasztók számára

  Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen felmerülő fogyasztói jogvita az Értékesítővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre a Fogyasztó számára.

  Az Értékesítő a Fogyasztó által előadott szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség ‒ a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet ‒ az Értékesítő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A panaszról készült jegyzőkönyvet az Értékesítő a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrizi.

  Az Értékesítő a telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

  Minden egyéb esetben az Értékesítő az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A Fogyasztótól érkezett panaszt az Értékesítő egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz kezelését.

  Az Értékesítő a hozzá írásban érkezett panaszt lehetőség szerint 30 (harminc) naptári napon belül érdemben megválaszolja. Ezen időtartamon belül szükséges az érdemi választ email útján megküldeni, illetve postai úton feladni. Amennyiben a panasz érdemi elintézésnek határideje előreláthatólag a 30 napot meghaladja, ennek tényéről, az elhúzódás okáról és az érdemi válasz megküldésének előrelátható határidejéről az Értékesítő késedelem nélkül tájékoztatja a Fogyasztót.

  A panasz elutasítása esetén Értékesítő az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.

  8.2.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

  Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatalhoz mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A panasztételhez kapcsolódóan tájékoztatás és az illetékes Kormányhivatalok elérhetősége a következő weboldalon található https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

  8.2.2. Békéltető testület

  A Termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltetőtestületek elérhetőségeivel és a békéltetőtestületek előtti eljárás megindításával kapcsolatos részletes tájékoztatás a következő weboldalon található: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek. Az Értékesítő kijelenti, hogy a békéltetőtestületi eljárás esetleges megindulása esetén részt vesz és közreműködik a békéltető testületi eljárásban.

  Az Értékesítő székhelye szerint illetékes békéltetőtestület

  • neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  • székhelye és levelezési címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  • telefonszáma: +36-96/520-217
  • email címe: bekeltetotestulet@gymskik.hu
  • weboldalának címe: https://gymsmkik.hu/bekelteto

  8.2.3. Az online vitarendezési platform

  A Fogyasztó az Értékesítőtől vásárolt áruval kapcsolatos problémája, illetve igénye esetén a probléma, illetve a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az Európai Unió által fenntartott online vitarendezési szolgáltatáshoz is fordulhat. Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

  8.3. Jogérvényesítési lehetőségek a Fogyasztók és más vásárlók számára - polgári peres és nemperes eljárás

  A vásárló jogosult az áru adásvételéből fakadó jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései szerint.

  Amennyiben az Értékesítőnek, illetve a vásárlóknak lejárt pénzkövetelése van a másik Féllel szemben, amelynek összege nem haladja meg a 3.000.000,- Forintot, akkor első körben főszabály szerint a Fél fizetési meghagyásos eljárást (nemperes eljárást) kezdeményezhet közjegyző előtt a másik Féllel szemben.

  A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket egymással békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a vita rendezése, a Felek az esetleges jogvitáik rendezésére ‒ az értékhatártól függően, az esetlegesen megindítandó fizetési meghagyásos eljárást követően –a Győri Járásbíróság, illetőleg a Győri Törvényszék illetékességét kötik ki. Az előző mondatban említett illetékességi kikötés a jelen ÁSZF-vel kapcsolatban esetlegesen felmerülő minden jogvita bírósági úton történő elbírálása esetén irányadó és alkalmazandó.

§9 Tulajdonjog fenntartása

A termék teljes vételárának kifizetéséig a termék az Értékesítő tulajdonában marad.

§10 Felelősség

A Vállalkozás kijelenti, hogy a Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért és teljességéért a Vállalkozás nem vállal felelősséget.

Fogyasztó vagy más vásárló az Áruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy az Értékesítő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nemvagyoni károkért az Értékesítő által szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásán túl.

Az Értékesítő kizár minden felelősséget az Áruház használói által tanúsított magatartásért. A Fogyasztó vagy más vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az Áruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

A Fogyasztók vagy más vásárlók által az Áruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmakat az Értékesítő jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Értékesítő jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más vállalkozások oldalaira vezetnek. E vállalkozások adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Értékesítő nem vállal semmilyen felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt a Fogyasztó vagy más vásárló elfogadja, hogy az Áruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is köteles figyelembe eljárni. Amennyiben az Áruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Fogyasztó vagy más vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Fogyasztót vagy más vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Fogyasztó vagy más vásárló az Áruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Értékesítőnek. Ha az Értékesítő a jelzést megalapozottnak találja, köteles az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Az Értékesítő kijelenti, hogy az Áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent különösebb kockázatot, azonban javasoljuk, hogy a Felhasználók tegyék meg az alábbi óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal és telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Áruház használatához megfelelő internetkapcsolat, internetkapcsolatra alkalmas infokommunikációs eszköz (például laptop, tablet, mobiltelefon, asztali számítógép), fejlesztői támogatással rendelkező operációs rendszer, annak megfelelő gép igény (műszaki feltételek) rendelkezésre állása és fejlesztői támogatással rendelkező internetböngésző szükséges. Az Áruházban való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Az Értékesító nem felelős semmilyen kárért, amely az Áruházra való csatlakozás, belépés, illetve használat miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépének, mobiltelefonjának illetve más okos eszközének, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az Értékesítőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a regisztrált felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Értékesítőnek felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetén bejelentkezés után, a Saját fiók menüpontban van lehetőség. Nem regisztrált vásárló esetén vagy aktív rendeléssel kapcsolatban az adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címen van lehetőség kizárólag akkor, ha a rendelés teljesítését az Értékesítő még nem kezdte meg.

§11 Szellemi alkotások joga

Az Áruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és az Áruházon keresztül megvalósuló kereskedelmi és szállítási szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem, illetve iparjogvédelmi oltalom (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Értékesítő a szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja, illetve jogszerű használója az Áruháznak, valamint az Áruház felületén keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, az Áruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket és megvalósításokat).

Az Áruház tartalma egészének vagy egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Értékesítő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Értékesítő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, az Áruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Fogyasztónak vagy más vásárlónak az Áruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármilyen jellegű használatára, hasznosítására. Az Áruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Értékesítő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Az Értékesítő fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.butor-mirjan24.hu domain nevének, az ehhez tartozó aldomainekre, az Értékesítő által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Értékesítő adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hackelésére), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Értékesítő külön írásbeli engedélyt ad.

Külön írásbeli megállapodás vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Értékesítő által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Értékesítő adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni, törölni.

Az Áruház használatával, illetve az Áruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vagy más vásárló elfogadja, hogy az Értékesítő a Szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó vagy más vásárló által feltöltött személyes adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató szerint külön díj fizetése nélkül jogosult, illetve köteles kezelni.

§12 Egyéb rendelkezések

12.1. Az Értékesítő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást hajtson végre az Áruház felületén a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül. Az Értékesítő abban az esetben köteles az Áruházban közzétett tájékoztató útján előzetesen értesíteni a vásárlókat, ha a módosítás a rájuk vonatkozó személyes adatok és a korábban általuk leadott megrendelésekkel kapcsolatos adatok rendelkezésre állását, kezelését érdemben érinti.

12.2. Az Értékesítő továbbá fenntartja a jogot, hogy az Áruházat más domain-név alá helyezze át.

12.3. A gyártási és szállítási határidők módosulása vagy csúszása esetén az Értékesítő kártérítésre nem kötelezhető, ilyen esetben az Értékesítő további engedményeket nem köteles biztosítani.

12.4. Az Értékesítő az Áruházban szereplő termékek leírásaiban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal, azokat késedelem nélkül javítja.

12.5. A Vállalkozás felhívja az Áruház látogatóinak, valamint a vásárlóknak a figyelmét arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete alapján adatkezelőnek minősül, a vásárlók, illetve adott esetben a látogatók pedig érintettnek. Az Értékesítő Adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatják.

§13 Záró rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-re, így a jelen ÁSZF-vel kapcsolatban a magyar jog az irányadó, arra Magyarország jogrendje és jogszabályai vonatkoznak.
 2. Jelen ÁSZF 2022.03.21. napjától érvényes és irányadó.

Mosonmagyaróvár, 2022.09.08

Mirjan24 Kft. képviseletében
Jan Rabiega ügyvezető

1. számú melléklet

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Hatályos 2022. március 11. napján

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és w) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít.

(2) E rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára.
(2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 1. a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 3. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
 4. a hiba bejelentésének időpontját,
 5. a hiba leírását,
 6. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 7. az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

(2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

(4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

(6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

(7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

6. § (1) Kijavításra vagy - a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben - a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

 1. a fogyasztó nevét és címét,
 2. a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 3. a dolog átvételének időpontját, továbbá
 4. azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

(2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

(3) Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

(1a) A javítószolgálat köteles igazolható módon a vállalkozást értesíteni a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről.

(1b) A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül:

 1. ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem javítható;
 2. ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;
 3. ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.

(2) A javítószolgálat a kijavítást az 5. §-ban előírtak betartásával köteles elvégezni.

(3) A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a 6. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.

8. § (1) A 4-7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

11. § E rendeletnek a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 4. § (3) bekezdését, 5. §-át, 6. § (3) bekezdését, 7. § (1a) és (1b) bekezdését és 8. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.